Híradástechnika I. (KHXHI5TBNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Híradástechnika I. (KHXHI5TBNE)

Tantárgykód: KHXHI5TBNEKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a híradástechnika tudományterületéről. A tantárgy megalapozza a Híradástechnika II, Hírközléselmélet és
Híradástechnika III tantárgyakat.
A tananyag:A hallgatók a bevezető áttekintés keretében megismerkednek a jelek osztályozásával és a híradástechnikai alapfogalmakkal. Áttekintjük a Fourier analízis alapjait és a jelek spektrális vizsgálatát.
Ismertetésre kerülnek az emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztikai jel átalakítók (mikrofonok, hangszórók, kamerák és képmegjelenítők). A tárgy keretében áttekintjük az alap analóg és digitális modulációkat, vizsgáljuk a jelek digitalizálását és annak hatásait. Rendszertechnika szinten analóg és digitális rádió és televízió rendszerek alapjait vizsgáljuk, távközlési hálózatokkal, Internet hozzáférési technikákkal ismerkedünk meg.
Laborgyakorlat keretében a Hallgatóink hardveres és szoftveres (Matlab) szimulációk segítségével mélyíthetik el tudásukat.
Előadás témaköreHétÓra
Bevezető áttekintés, jelek osztályozása, híradástechnikai alapfogalmak12
Fourier analízis, jelek spektrális vizsgálata.22
Emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztika
Jel átalakítók (mikrofonok, hangszórók, kamerák és képmegjelenítők)
32
Analóg modulációs technikák (AM FM és PM)42
Digitális modulációk (ASK, FSK és PSK)52
1. zárthelyi62
Kvadratúra amplitúdó modulációk (analóg és digitális QAM)72
Jelek digitalizálása, PAM és PCM jel előállítás82
Antennák és hullámterjedés. Távvezeték elmélet92
Rádió műsorszóró rendszerek, (AM, FM, DAB)102
Televíziós műsorszórórendszerek, (digitális rendszertechnikák alapjai, HD, 4k, 3D)112
Távközlő hálózati struktúrák (áramkör és csomagkapcsolás alapjai. Internet hozzáférési technikák, hozzáférési hálózatok)122
2. zárthelyi132
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Pótlások142
Félévközi követelmények

Értékelési és ellenőrzési eljárások:

Vizsgára bocsátás feltétele: kettő sikeres nagy ZH. Aláírás pótlás kizárólag a szorgalmi időszakban lehetséges. Az aláírás pótlás minden esetben a teljes tananyagból történik.
Félévközi követelmények
Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

2 zárthelyi a szorgalmi időszakban, aláírás pótlás a szorgalmi időszakban.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt kettő nagy zárthelyi dolgozatával külön-külön legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:
Időpont

6. oktatási hét


13. oktatási hét


14. oktatási hét


A vizsga módja: írásbeli
A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.
A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékek a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

90 - 100
jeles
77 – 89
54 – 76
közepes
50 – 63
elégséges
0 - 49
elégtelen

Egyéb:
A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Vizsga módja

 Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt).


Kötelező irodalom: Dr. Lukács-Mágel-Dr. Wührl Híradástechnika I prezentációk (OE KVK 2046)Lukács-Wührl: Híradástechnika I. jegyzet (OE KVK 2090)undefined
Ajánlott irodalom: Géher Károly: Híradástechnika, Műszaki Könyvkiadó, 2000.HTE online kiadványa: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások
Utolsó módosítás: