Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. (KHXVT5TBLE)

Tantárgykód: KHXVT5TBLEKredit: 0
Angol cím: Electricity I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 24
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Oktatási cél:
A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Tematika:
Villamosságtani alapfogalmak. Áramerősség, feszültség, potenciál, teljesítmény, villamos munka, mértékegységek. Egyszerű áramköri számítások Ohm, Kirchhoff törvények alkalmazásával. Hálózat számítási tételek alkalmazása bonyolult egyenáramú áramkörök analíziséhez. Totális hálózat analízis alkalmazása egyenáramú áramú körökben. Nemlineáris egyenáramú hálózatok. Színuszosan váltakozó feszültség és áram jellemzői. Komplex változók használata a színuszos, állandósult állapotú hálózatok analízisekor. Szinor, Fázor, impedancia, admittancia, komplex teljesítmény és teljesítményillesztés. Számítások többfázisú hálózatokban. Háromfázisú feszültségrendszer jellemzőinek meghatározása. Munkadiagramok szerkesztése egyszerű szinuszos hálózatokban. Nyquist diagramok ábrázolása.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Villamos alapfogalmak.
Alapegységek: az SI mérték-egységrendszer. Alapfogalmak: villamos áramerősség, feszültség, potenciál.
Egyenáramú villamos hálózatok analízise.
Az egyszerű áramkör, Ohm törvénye, a konduktív elem, huzal ellenállásának és vezetésének számítása, az ellenállás hőmérsékletfüggése, jelölések, a feszültség és az áramerősség irányítása. A villamos munka és a teljesítmény. Az összetett villamos hálózat, Kirchhoff törvényei. Passzív kétpólusok, az eredőellenállás és vezetés számítása, az ideális és a valóságos generátor, a lineáris aktív kétpólus: ekvivalencia és dualitása, a hatásfok és a teljesítmény, az illesztés. Hálózatanalízis jellegzetes hálózatrészek alapján, a feszültségosztó és az áramosztó, delta-csillag, ill. csillag-delta ekvivalens csere.

23
Feladatok az egyenáramú villamos hálózatok analíziséhez.
Az egyszerű áramkör, Ohm törvénye, a konduktív elem, huzal ellenállásának és vezetésének számítása, az ellenállás hőmérsékletfüggése, jelölések, a feszültség és az áramerősség irányítása. A villamos munka és a teljesítmény. Az összetett villamos hálózat, Kirchhoff törvényei. Passzív kétpólusok, az eredőellenállás és vezetés számítása, az ideális és a valóságos generátor, a lineáris aktív kétpólus: ekvivalencia és dualitása, a hatásfok és a teljesítmény, az illesztés. Hálózatanalízis jellegzetes hálózatrészek alapján, a feszültségosztó és az áramosztó, delta-csillag, ill. csillag-delta ekvivalens csere.
24
A lineáris hálózatokra vonatkozó elvek és tételek, a szuperpozíció, a kompenzáció, a reciprocitás és a dualitás. Az összetett villamos hálózat struktúrája, a totális hálózatanalízis módszerei, a vegyes módszer, a csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere, a totális hálózatanalízis számítógéppel. Nemlineáris egyenáramú hálózatok. 43
I. ZH
Példamegoldás az alábbiakhoz: A lineáris hálózatokra vonatkozó elvek és tételek, a szuperpozíció, a kompenzáció, a reciprocitás és a dualitás. Az összetett villamos hálózat struktúrája, a totális hálózatanalízis módszerei, a vegyes módszer, a csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere, a totális hálózatanalízis számítógéppel. Nemlineáris egyenáramú hálózatok.
44
A kapacitív és az induktív reaktancia. A szimbolikus számítási mód: szinorok: fázorok az impedancia, a szuszceptancia és az admittancia: impedancia és admittancia számítások soros-párhuzamos vegyes kapcsolások esetén. Egyszerű váltakozó áramú áramkörök komplex számításai. A villamos teljesítmények számításai elemi és komplex módon. Szinuszos, állandósult állapotú hálózatok analízise a komplex számítási mód használatával. Váltakozó áramú kétpólusok Thévenin helyettesítő képének meghatározása a komplex síkon.104
II. ZH
Feladatmegoldás az alábbi témakörökhöz:
A kapacitív és az induktív reaktancia. A szimbolikus számítási mód: szinorok: fázorok az impedancia, a szuszceptancia és az admittancia: impedancia és admittancia számítások soros-párhuzamos vegyes kapcsolások esetén. Egyszerű váltakozó áramú áramkörök komplex számításai. A villamos teljesítmények számításai elemi és komplex módon. Szinuszos, állandósult állapotú hálózatok analízise a komplex számítási mód használatával. Váltakozó áramú kétpólusok Thévenin helyettesítő képének meghatározása a komplex síkon.
104
Teljesítményillesztés. Többfázisú feszültség előállítása, a háromfázisú hálózat, a csillag- és a deltakapcsolás. Számítások szimmetrikus háromfázisú hálózatok esetén. Függvényábrázolások komplex mennyiségek esetén, frekvenciafüggvények. Helygörbék: egyenes-, és kördiagramok (impedancia és áram munkadiagram), az inverzió szabályai (Nyquist-diagramok). 124
III. ZH
Feladatmegoldás a következő témakörökhöz:
Teljesítményillesztés. Többfázisú feszültség előállítása, a háromfázisú hálózat, a csillag- és a deltakapcsolás. Számítások szimmetrikus háromfázisú hálózatok esetén. Függvényábrázolások komplex mennyiségek esetén, frekvenciafüggvények. Helygörbék: egyenes-, és kördiagramok (impedancia és áram munkadiagram), az inverzió szabályai (Nyquist-diagramok).
124
Félévközi követelmények

Félévközi követelmények:

A tantervben előírt előadások látogatása kötelező. A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ.VI fejezet 46.§-ban meghatározott óraszámot. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése a Villamosságtan I. tárgyból. Az aláíráshoz a félév során 3 db. 10 pontos ZH megírásából (max. 30 pont) legalább 12 pontot kell elérni.

A pótlás módja:

Pótlási lehetőség: Azon hallgatók, akik a félév során nem érték el az előadó által ismertetett követelményt, a szorgalmi időszak utolsó hetében pót ZH-n szerezhetik meg az aláírást. Igazolt hiányzás miatt meg nem írt dolgozatok a félév folyamán előre egyeztetett időpontban pótolhatók. Azon hallgatók számára, akik a félév során nem tudták megszerezni az aláírást, a vizsgaidőszakban egy alkalommal aláíráspótló vizsga jelleggel pótlási lehetőséget biztosítunk. Ennek formája írásbeli a félév anyagából.
Vizsga módja
A vizsga módja:

Számonkérés módja: írásbeli vizsga

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése a Villamosságtan I. tárgyból (Lásd Félévközi követelmények).

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából. Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40. Az elméleti részből minimum 16 pontot kell teljesíteni.
A vizsga eredménye a félév közben a gyakorlatokon szerzett maximum 30 pont és a vizsgán szerzett maximum 120 pontból tevődik össze, azaz maximálisan 150 pont érhető el. Ennek alapján a vizsga jegy az alábbiak szerint alakul:
-       0-74 pont elégtelen
-     75-93 pont elégséges
-   94-112 pont közepes
- 113-131 pont jó
- 132-150 jeles
Kötelező irodalom: dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom: Demeter - Dén - Varga: Villamosságtan I (2001/39)Demeter Károlyné: Villamosságtan II 1. füzet (2001/51)Villamosságtan példatár (Szerkesztő: Demeter Károlyné, KKMF-1057)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)
Utolsó módosítás: