Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. gyakorlat (KHXVT4TBNE)

Tantárgykód: KHXVT4TBNEKredit: 3
Angol cím: Electricity II. practice
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 3Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Készség kialakítása a Villamosságtan II. KHXVT3TBNE tantárgyban oktatott tananyag kalkulátoros számításaiban.
Oktatási cél elérését szolgáló feladatok:
• a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus - kalkulátoros, ("fejben" nagyságrendileg ellenőrzött) - számításokban való készség kialakítása, a célra orientált villamosságtani számítógépes programok önálló alkalmazásában való jártasság kialakítása,
• a műszaki feladatoknak és azok megoldásainak logikus és szabatos megfogalmazásának és a kommunikációs készségnek a fokozása, pl. táblánál való rendszeres szereplés, valamint önálló referátum megtartás alapján,
• a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás alapjainak a megteremtése.
A tananyag:Megegyezik a Villamosságtan II. KHXVT3TBNE tantárgy tematikájával.
Előadás témaköreHétÓra
Szinuszos, állandósult állapotú hálózatok analízise a komplex számítási mód használatával.13
Váltakozó áramú kétpólusok Thévenin helyettesítő képének meghatározása a komplex síkon. Teljesítmény illesztés.23
Háromfázisú csillagpont csillagpont eltolódás aszimmetrikus terhelés esetén. Periodikus jelek Fourier sora.33
Valós változójú komplex függvények Nyquist diagramjának megrajzolása. A paraméteregyenes megszerkesztése.43
Logaritmikus skálázás (deciBell és dekád). Laplace transzformáció használatával feszültségosztók elsőfokú Bode diagramjának meghatározása.53
Bode diagram példák. Törésponti frekvencia meghatározása, fázistolás és amplitúdó értékek leolvasása.63
Feszültségosztók Nyquist és Bode diagramjainak összehasonlítása, a diagramokból leolvasott értékek megfeleltetése.73
Magasabb fokú átviteli függvények felvétele. A függvények Nyquist és Bode diagramjának meghatározása MATLAB segítségével.83
Szűrők elemzése.93
Kétpóluspárok karakterisztikus egyenleteinek használatával a kétpóluspár paramétereinek meghatározása.103
Szimmetrikus kétpóluspárok elemzése.113
Kétpóluspárok illesztése. Több kétpóluspár összekapcsolása.123
Egytárolós (RC és RL) áramkörök tranziens jeleinek meghatározása bekapcsolás és átkapcsolás esetén.133
A félév során tanultak összefoglalása. A vizsga gyakorlati részében előforduló példák gyakorlása.143
Félévközi követelmények

A gyakorlati órákon való részvétel kötelező. A félév során két zárthelyit kell megírni mindkettőt legalább elégséges érdemjeggyel. Ezen felül a gyakorlatot vezető oktató kis zárthelyi feladatokat irat. A gyakorlati jegy megszerzésének másik alapkövetelménye a laborok sikeres teljesítése.

A pótlás módja:

A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi a legalább elégségesre nem teljesített anyagrészből.

Elégtelen évközi jegy kijavítására a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalmat biztosítunk.

A félévközi jegy kialakításának módszere:

Az évközi jegy komponensei: a két zárthelyi, az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a gyakorlati órákon való szereplések.


Kötelező irodalom: dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)Debreczenyné Révy Gabriella: Bode-diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Kétpóluspárok /Oktatási segédletDemeter Károlyné: Villamosságtan II. 2 füzet, 3. füzet 2001 jegyzetDemeter - Dén: Villamosságtan III. 2001 jegyzetSzekér Károly: Bode diagramok /Oktatási segédlet
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: