Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. (KHXVT3TBNE)

Tantárgykód: KHXVT3TBNEKredit: 3
Angol cím: Electricity II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Károly
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Állandósult állapotú, szinuszosan váltakozó áramú hálózatok analízise.
Háromfázisú hálózatok.
Váltakozóáramú hálózatok frekvencia függése, Nyquist és Bode diagramok.
Kétpóluspárok vizsgálata.
Átmeneti jelenségek tárgyalása.
Maxwell egyenletek.
Előadás témaköreHétÓra
Szinuszos, állandósult állapotú hálózatok analízise a komplex számítási mód használatával. Váltakozó áramú kétpólusok Thévenin helyettesítő képének meghatározása a komplex síkon.13
Teljesítmény illesztés. Háromfázisú hálózatok ismertetése.23
Periodikus jelek Fourier sora. Valós változójú komplex függvények Nyquist diagramjának megrajzolása. A paraméteregyenes megszerkesztése.33
Logaritmikus skálázás (deciBell és dekád). Laplace transzformáció használatával feszültségosztók elsőfokú Bode diagramjának meghatározása.43
Bode diagram példák. Törésponti frekvencia meghatározása, fázistolás és amplitúdó értékek leolvasása.53
Feszültségosztók Nyquist és Bode diagramjainak összehasonlítása, a diagramokból leolvasott értékek megfeleltetése. A függvények Nyquist és Bode diagramjának meghatározása MATLAB segítségével.63
Magasabb fokú átviteli függvények felvétele. Szűrők elemzése.73
I. Nagy Zh83
Kétpóluspárok karakterisztikus egyenleteinek használatával a kétpóluspár paramétereinek meghatározása.93
Szimmetrikus kétpóluspárok elemzése. Kétpóluspárok illesztése. Több kétpóluspár összekapcsolása.103
Átmeneti jelenségek vizsgálata egységugrás és szinuszos gerjesztés esetén.113
Maxwell egyenletek.123
II. Nagy ZH133
A félév során tanultak összefoglalása. A vizsga elméleti részében előforduló kérdések áttekintése.143
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások látogatása kötelező. A vizsgára bocsátás feltétele az évközi jegy megszerzése a Villamosságtan II. gyakorlat KHXVT4TBNE kódú tárgyból.

Vizsga módja
Számonkérés módja: írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából.

Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40. Az elégséges osztályzat alsó szintje 60 pont, úgy hogy az elméleti részből minimum 16 pontot kell teljesíteni.
Kötelező irodalom: dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)Debreczenyné Révy Gabriella: Bode-diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Kétpóluspárok /Oktatási segédletDemeter Károlyné: Villamosságtan II. 2 füzet, 3. füzet 2001 jegyzetDemeter - Dén: Villamosságtan III. 2001 jegyzetSzekér Károly: Bode diagramok /Oktatási segédlet
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: