Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan II. (KHXVT3TBLE)

Tantárgykód: KHXVT3TBLEKredit: 3
Angol cím: Electricity II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tananyag:Totális hálózat analízis alkalmazása váltakozó áramú körökben. Többfázisú hálózat fogalma. Háromfázisú feszültségrendszer előállítása és jellemzői. Munkadiagram fogalma. Komplex függvénytan, inverzió, egyenes, kör egyenlete.
Frekvencia helygörbék (Nyquist diagram). Logaritmikus amplitudó-fázis jelleggörbék (Bode diagramok). Amplitudó-fázis jelleggörbe törtvonalas közelítése.
Nem szinuszos periodikus áramú hálózatok számítása a Fourier sorfejtés alkalmazásával. Kétpóluspárok vizsgálata. Alaki jellemzők, áram, feszültség effektív értéke, teljesítmények. Átmeneti jelenségek fogalma.
Átmeneti jelenségek vizsgálata egyenfeszültségű áramkörökben és egytárolós
szinuszosan váltakozó áramú körökben. Laplace transzformáció alkalmazása.
Maxwell egyenletek.
Előadás témaköreHétÓra
Szinuszos váltakozó áramú hálózatok. Periodikus áramú hálózatok. Többfázisú hálózatok.14
Lineáris váltakozó áramú hálózatok frekvenciafüggése.24
Kétpóluspárok vizsgálata.34
Tranziens jelenségek. A II. féléves tananyag összefoglalása.44
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatók házi feladatokat kapnak, és zárthelyit írnak.
A vizsgára bocsátás feltétele a házi feladatok, és a félévközi zárthelyik legalább elégségesre történő teljesítése, ezekkel a legalább az elégséges évközi jegy elérése.

A pótlás módja:
Az aláírás pótlása a vizsgaidőszak első tíz munkanapjára kiírt aláíráspót vizsgán lehetséges. A vizsga a házi feladatokhoz és a zárthelyikhez hasonló feladatokat tartalmaz. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a legalább elégségest jegy elérése.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban, amelyet egy rövid szóbeli követ.

Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából.

Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40.

Az elégséges osztályzat alsó szintje 60 pont.
Kötelező irodalom: Demeter Károlyné: Villamosságtan II. 2 füzet, 3. füzet 2001 jegyzetDemeter - Dén: Villamosságtan III. 2001 jegyzetSzekér Károly: Bode diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Bode-diagramok /Oktatási segédletDebreczenyné Révy Gabriella: Kétpóluspárok /Oktatási segédletdr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: