Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. (KHXVT1TBNE)

Tantárgykód: KHXVT1TBNEKredit: 4
Angol cím: Electricity I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Oktatási cél:
A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Tematika:
A villamos alapfogalmak.
Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise.
A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai.
Az elektrosztatikus mezőben definiálva.
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata.
A szinuszos váltakozó jelek.
Előadás témaköreHétÓra
Terminológiák. Az egyszerű áramkör, Ohm törvénye, a konduktív elem, huzal ellenállásának és vezetésének számítása, az ellenállás hőmérsékletfüggése, jelölések, a feszültség és az áramerősség irányítása. A villamos munka és a teljesítmény. Ohm-törvény, Krichhoff törvényei. Passzív kétpólusok, az eredő ellenállás és vezetés számítása, sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének számítása. Delta-csillag, csillag-delta kapcsolás. Dualitás.13
Az összetett villamos hálózat. Valóságos generátorok és azok karakterisztikái. Hálózat egyszerűsítő módszerek: Norton-Thévenin ekvivalencia, Norton és Thévenin tételek, Millman tétel. Feszültség- és áramosztók.23
Feszültség és áram mérése. Szuperpozíció, kompenzáció, reciprocitás. Teljesítmény illesztés, hatásfok.33
Totális hálózat analízis. Hurokáramok módszere.43
Csomóponti potenciálok módszere.53
A nemlineáris áramkör, ill. hálózat fogalma, a nemlineáris ellenállás feszültség-áramerősség karakterisztikája, karakterisztika típusok. (Nemlineáris és lineáris ellenállás-kétpólusok eredő karakterisztikájának szerkesztése), Nemlineáris áramkör analízise munkapontos szerkesztéssel. Szerkesztések összetettebb nemlineáris áramkörök esetén (nemlineáris hálózat analízise).63
I. Nagy ZH.73
Az elektrosztatikus tér vizsgálata. Skaláris és vektoros villamos mennyiségek a sztatikus mezőben definiálva. A villamos eltolás, az elektrosztatika Gauss-tétele és annak alkalmazása különböző töltéseloszlások esetén.83
Kapacitás, kondenzátorok: villamos mező szigetelőkben, rétegezett szigetelés. Koaxiális kábel (és vezetékpár) kapacitása. A villamos mező energiája.93
A stacionárius mágneses mező alapfogalmai, a mágneses indukció vektora, a skaláris indukciófluxus, a mágneses mező ábrázolása a Faraday féle erővonalképpel, a permanens mágnesrúd. Vezető és tekercs mágneses mezeje, a gerjesztési törvény, a mágneses térerősség, toroid, szolenoid és vezetékpár térerősségének meghatározása. A mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagok.
A mágnesezési görbe, a hiszterézis jelenség, lágy és kemény mágneses anyagok.
A mágneses kör, a mágneses Ohm-törvény, a mágneses vezetés, ill. ellenállás.
103
Egy- és kéthurkos mágneskörök számítása, adott fluxushoz gerjesztés, adott gerjesztés esetén fluxus számítása. Permanens mágnesű gerjesztés. Mágneskörök számítása, erőszámítás. Az indukció törvény, indukált feszültség meghatározása a "mozgási" és a "nyugalmi" indukció modelljével. Az induktivitás és a kölcsönös induktivitás számítása. A mágneses mező fajlagos energiája, tekercs mágneses energiája, (húzómágnesek számítása).113
II. Nagy ZH.123
Szinuszos váltakozó feszültség előállítása.
A periódusidő és a frekvencia: a kezdőfázisszög és a fáziseltérés: a csúcsérték és az effektív érték.
Ohm törvénye a feszültség és áramerősség időfüggvényére, az amplitúdókra és az effektív étékekre.
A kapacitív és az induktív reaktancia. A szimbolikus számítási mód: szinorok, fázorok, az impedancia, a szuszceptancia és az admittancia; impedancia és admittancia számítások soros, párhuzamos és vegyes kapcsolások esetén.
Egyszerű váltakozó áramú áramkörök komplex számításai.
133
A villamos teljesítmények számításai elemi és komplex módon.
Az elektrolitikus és az abszolút középérték: a csúcstényező és a formatényező.
(Váltakozó áramú mennyiségek mérése: a műszerek működésének elvei: a mért és a mutatott érték.)
143
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások látogatása kötelező.

Vizsga módja
Számonkérés módja: írásbeli vizsga
A vizsgára bocsátás feltétele az évközi jegy megszerzése a Villamosságtan I. gyakorlat KHXVT2TBNE kódú tárgyból.

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából.

Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40. Az elégséges osztályzat alsó szintje 60 pont, úgy hogy az elméleti részből minimum 16 pontot kell teljesíteni.
Kötelező irodalom: dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)Demeter - Dén - Varga: Villamosságtan I (2001/39)Demeter Károlyné: Villamosságtan II 1. füzet (2001/51)Villamosságtan példatár (Szerkesztő: Demeter Károlyné, KKMF-1057)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: