Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. (KHXVT1TBLE)

Tantárgykód: KHXVT1TBLEKredit: 4
Angol cím: Electricity I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A leendő villamosmérnökök legalapvetőbb villamos áramköri szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - egyetemi és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
A tananyag:Villamos tér jellemzői. Coulomb törvény, Gauss-tétel alkalmazásai. Potenciál és potenciál különbség. Kapacitás különböző elrendezések esetén. Villamos tér energiája. Villamosságtani alapfogalmak, feszültség, áramerősség, teljesítmény, villamos munka, villamos ellenállás. Egyszerű áramkör felépítése. Ohm, Kirchhoff törvények. Valóságos feszültséggenerátor, és áramgenerátor modell. Teljesítmény illesztés. Egyenértékű hálózat átalakítások. Áramkör számítási tételek, totális hálózat analízis. Mágneses tér jellemzői. Gerjesztési, Biot-Savart törvény alkalmazása. Mágneses körök számítása. Változó mágneses tér. Nyugalmi, mozgási indukció. Mágneses tér energiája. Mágneses erőhatás Szinuszos feszültség előállítása. Komplex számítási módszer váltakozó áramú körök számítására. Váltakozó áramú hálózatok analízise.
Előadás témaköreHétÓra
Egyenáramú körök analízise. Ohm törvény és Kirchhoff törvények. Hálózategyszerűsítő módszerek.14
Totális hálózat analízis módszerei.24
Elektromágneses tér.34
Mágneses körök.44
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatók házi feladatokat kapnak, és zárthelyit írnak.
A vizsgára bocsátás feltétele a házi feladatok, és a félévközi zárthelyik legalább elégségesre történő teljesítése, ezekkel a legalább az elégséges évközi jegy elérése.

A pótlás módja:
Az aláírás pótlása a vizsgaidőszak első tíz munkanapjára kiírt aláíráspót vizsgán lehetséges. A vizsga a házi feladatokhoz és a zárthelyikhez hasonló feladatokat tartalmaz. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a legalább elégségest jegy elérése.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban, amelyet egy rövid szóbeli követ.

Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából.

Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40.

Az elégséges osztályzat alsó szintje 60 pont.
Kötelező irodalom: Demeter - Dén - Varga: Villamosságtan I (2001/39)Demeter Károlyné: Villamosságtan II 1. füzet (2001/51)Villamosságtan példatár (Szerkesztő: Demeter Károlyné, KKMF-1057)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (23/2005)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: