Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatika II. (KHXIA5TBNE)

Tantárgykód: KHXIA5TBNEKredit: 4
Angol cím: Informatics II.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Gyányi Sándor
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
KMXPR4TBNEProgramozás II.
Oktatási cél:A villamosmérnök hallgatók ismereteket szerezzenek a számítógép hálózatok működéséről, a webes technológiák eszközeiről, a modern webes alkalmazások fejlesztéséről. A tárgy fejlesztői és fogalmi szinten érint szakterületeket és megalapozza a webes technológiák alkalmazását a híradástechnikában.
A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Webes technológiák alapjai, komponensei: kliens oldali elemek, kiszolgáló oldali komponensek, adatbázisok. Az adatbázis-kezelők elmélete, gyakorlata. Szerver- és kliensoldali programnyelvek, keretrendszerek. Felhasználói interfészek (GUI), dinamikus tartalomelőállítás alapjai. Felhőalapú technológiák, IoT rendszerek.
Előadás témaköreHétÓra
Webes technológiák alapjai.12
Adatbázis elmélet és tervezés – Relációs adatbázisok felépítése (Adatszerkezetek, táblák).22
Adatbázis elmélet és tervezés – Relációs adatbázisok felépítése (kulcsok, indexek, tárolt eljárások, triggerek).32
Adatbázis elmélet és tervezés – tervezés, normalizálás.42
Adatbázis elmélet és tervezés – lekérdezések, többtáblás lekérdezések, optimalizálás.52
Webes technológiák – dinamikus web tartalom előállítás.62
Webes technológiák – adatbázis elérés és tartalom előállítás.72
Webes technológiák – felhasználói kapcsolattartás.82
Webes technológiák - Kliens oldali programozás (Javascript/ECMAScript, objektum-orientált és procedurális programozás).92
Kliensoldali kezelőfelületek: Javascript Document Object Model kezelés.102
Cloud technológiák.112
IoT megoldások.122
Zh/Prezentáció.132
Konzultáció/Zh.142
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt nagy zárthelyi dolgozatán legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatot (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elért eredmény

Témák

1. zh

13. hét

60 perc

50%

1-12. előadások anyaga

zh pótlás

14. hét

60 (120) perc

50%

A pótlandó zh(k) témája.

A pótlás módja:

  • Pótolni csak az a hallgató pótolhat, akit nem tiltottak le.
  • Mind a két zárhelyi dolgozat újra megírható a pót zárthelyi időpontjában és akkor annak az eredménye számít (tehát rontani is lehet).
  • Az a hallgató, aki a szorgalmi időszakban nem szerzett aláírást, a vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikében egy alkalommal, egy előre megadott időpontban, az aláírás pótló vizsgán még szerezhet aláírást. Ezen a két nagy zárthelyi dolgozatot újra megírhatja.
Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket tartalmaz. A feladatokra és az elméleti kérdésekre 60 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

50 - 54

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: PHP: https://www.php.net/download-docs.phpECMAScript: http://www.ecma-international.org/ecma-262/10.0/index.htmlMySQL, MariaDB: https://dev.mysql.com/doc/
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: