Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika III. (KHXHI7TBNE)

Tantárgykód: KHXHI7TBNEKredit: 7
Angol cím: Communication Technique
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
KHXHE1TBNEHírközléselmélet
Oktatási cél:Hallgatók komplex ismereteket kapnak a jelfeldolgozásról, a hullámdigitális szűrőtervezésről és a jelfeldolgozó processzorral történő megvalósításról.
A tananyag:Jelek, rendszerek, DSP alkotóelemek, jelfolyam diagramok Transzformációk, síkok. Direkt struktúrájú szűrők (IIR és FIR) fontosabb jellemzőik. Hullámdigitális szűrés alapjai (feszültség hullámok, refelxiók). Kapu fogalma. Passzivitás. Hullámdigitális építőelemek és adaptorok. Jelfeldolgozó processzor struktúrák; Jelfeldolgozó keretprogram, TIMER és megszakításrendszer, mintavételezés időzítés. Jelfeldolgozó processzor interfészek. Jelfeldolgozó processzor perifériák (A/D és D/A konverzió). DSP elhelyezkedése egy rendszerben (analóg környezet, digitális környezet). DSP gyakorlati megvalósítások.
A hallgatók elméleti ismereteiket részben Matlab környezetben, valamint jelfeldolgozó processzor programozási gyakorlatok során mélyítik el.
Félévközi követelmények

Vizsgára bocsátás feltétele: nagy ZH és valamennyi labormérés sikeres elvégzése. Aláírás pótlás kizárólag a szorgalmi időszakban lehetséges.

Félévközi követelmények

 

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt kettő nagy zárthelyi dolgozatával külön-külön legalább 50%-os eredményt ért el, valamint a laborméréseket sikeresen teljesítette. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont 

6. oktatási hét


13. oktatási hét


14. oktatási hét


A vizsga módja: írásbeli 
A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.
A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékek a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat): 

Százalék 

90 - 100 
jeles
77 – 89
54 – 76
közepes
50 – 63
elégséges
0 - 49 
elégtelen

Egyéb: 
A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.
Vizsga módja

Vizsga írásban, részben teszt, részben feladat.

Kötelező irodalom: Bevezetés a Matlab használatába - Híradástechnika és jelfeldolgozás (OE-KVL-2071 jegyzet, Wührl T.)Digitális Jelfeldolgozó Hálózatok gyakorlati megvalósítása (KVK-2072, Gyányi S. - Wührl T.)Hullámdigitális Jelfeldolgozás alapjai (OE-KVK-2073, Wührl T.)Dr. Gyányi Sándor Dr. Wührl Tibor, dsPIC33 programozás MPLAB-X környezetben OE-KVK2117DSP algoritmusok (OE-KVK-2116, Wührl T. elektronikus jegyzet)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: