Híradástechnika II. (KHXHI6TBNE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Híradástechnika II. (KHXHI6TBNE)

Tantárgykód: KHXHI6TBNEKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 1Labormérés: 1
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:A hallgatók mélyebb ismereteket szereznek a jelelmélettel és a jeleket továbbító rendszerekkel kapcsolatban.
A tananyag:Jelek osztályozása. Determinisztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban (Fourier sor, komplex Fourier sor értelmezése, spektrum fogalma, gyakorlati alkalmazások)
Spektrumfogalom kiterjesztése (Nem periodikus jelek spektruma, Fourier transzformáció, amplitúdósűrűség és energiasűrűség spektrum)
Sztochasztikus jelek leírása idő- és frekvenciatartományban (Időátlagok, statisztikus jellemzők, teljesítménysűrűség spektrum, autokorrelációs függvény, kapcsolatuk, mérésük, lineáris predikció, egyéb gyakorlati alkalmazások)
Zajok (Zajok fajtái, jellemzői, jel-zaj viszony fogalma, tipikus zajforrások, zajok elleni védekezés). Torzítások (torzítások fajtái, jellemzői)
Rendszerek leírása idő- és frekvenciatartományban (Dirac impulzus, súlyfüggvény, konvolúció, átviteli karakterisztika, ideális aluláteresztő szűrő, lineáris torzítatlanság feltételei)
Rendszerek leírása komplex frekvenciatartományban (Laplace transzformáció, átviteli függvény, zérusok-pólusok értelmezése, hálózat stabilitásának feltétele)
Diszkrét rendszerek leírásának matematikai alapjai (áttekintés, jelölésrendszerek)
Mintavételezés, mintavett jel spektruma, spektrum átlapolódás jelensége.
Jel helyreállíthatóság a jel mintáiból.
Túlmintavételezés hatása és haszna.
Kvantálás (kvantálási hiba, kvantálási zaj, kvantálási jel-zaj viszony, lineáris és logaritmikus kvantálás).
Diszkrét spektrum számítási módszerek, DFT, FFT.
Ablakozási technikák, ablakfüggvények hatásai (Híradástechnika és méréstechnika vonatkozásában)

Félévközi követelmények

Értékelési és ellenőrzési eljárások:

Az évközi jegy a táblás gyakorlaton írt két nagy zárthelyi átlagából adódik, de a gyakorlatvezető röp ZH-t is írathat a gyakorlaton. Az évközi jegy megszerzésének alapfeltétele a laborgyakorlatok sikeres elvégzése.
Félévközi követelmények 
Az előadásokon és a táblás-, és laborgyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, letiltjuk, nem pótolhat. 
2 nagy zárthelyi a szorgalmi időszakban, pótlás is a szorgalmi időszakban.
A hallgató évközi jegyet csak akkor kaphat, ha a megírt kettő nagy zárthelyi dolgozatával külön-külön legalább 50%-os eredményt ért el és a laborméréseket is sikeresen elvégezte. A zárthelyi dolgozatokat a táblás gyakorlatokon íratjuk az alábbi ütemezés szerint:
Időpont 

6. oktatási hét


13. oktatási hét


14. oktatási hét (pót)


Évközi jegy meghatározása:

Százalék 

90 - 100 
jeles
77 – 89
54 – 76
közepes
50 – 63
elégséges
0 - 49 
elégtelen

Egyéb: 
A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható, kivételt képez az az eset, ha a gyakorlatvezető oktató erre engedélyt ad.
Kötelező irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)Digitális jelfeldolgozás alapjai (KVK-1170, Simán I.)Hírközlés (Egri T. 2000.)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: