Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika I. (KHXHI1TBLE)

Tantárgykód: KHXHI1TBLEKredit: 3
Angol cím: Communication technics I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. habil. Wührl Tibor
Oktató: Kún Gergely
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a híradástechnika tudományterületéről. A tantárgy megalapozza a Híradástechnika II és
Híradástechnika III tantárgyakat.
A tananyag:Jelátviteli lapfogalmak, alapsávi jelek, vonali kódolások, modulációs eljárások. Jelek az idő és frekvencia tartományban, spektrum. Mintavételezés, az analóg jelek digitalizálása. Akusztikai és fénytechnikai átalakítók. Hírközléstechnikai alapok: az információ átvitel fizikai közegei és jellemzői. Távvezeték elmélet. Vezetett hullámú összeköttetések. A rádió csatorna, az elektromágneses spektrum felosztása. Hullámterjedések különböző frekvenciákon.
Média anyagok rögzítése és tárolása: analóg tárolási módok, digitális tárolási módok. Redundancia, tömörítési eljárások. Broadcast műsorszórás: analóg és digitális hang- és TV műsorszórás. Szórakoztató elektronikai eszközök. Telekommunikációs rendszerek: bérelt vonali- és kapcsolt vonali összeköttetések. Forgalom elmélet. Csomag kapcsolt és áramkör kapcsolt hálózatok és végberendezések. Infokommunikációs hálózatok, mobil hírközlés.
Egyéb alkalmazások: rádió lokáció, rádió navigáció.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Bevezető áttekintés, jelek osztályozása, híradástechnikai alapfogalmak; Fourier analízis, jelek spektrális vizsgálata.
Emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztika
Jel átalakítók (mikrofonok, hangszórók, kamerák és képmegjelenítők)
14
Analóg modulációs technikák (AM FM és PM)
Digitális modulációk (ASK, FSK és PSK).
24
Kvadratúra amplitúdó modulációk (analóg és digitális QAM)
Jelek digitalizálása, PAM és PCM jel előállítás.
34
Antennák és hullámterjedés. Távvezeték elmélet.
Rádió műsorszórórendszerek, (AM, FM, DAB).
Televíziós műsorszórórendszerek, (digitális rendszertechnikák alapjai, HD, 4k, 3D)
Távközlő hálózati struktúrák. Internet hozzáférési technikák.
Zárthelyi.
44
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elvárt eredmény

Témák

ZH

utolsó konzultációs időpont

  1. perc

50%

teljes tananyag

zh pótlás

14. oktatási hét

50 perc

50%

teljes tananyag


Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Híradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy. - Wührl T.)Dr. Lukács-Mágel-Dr. Wührl Híradástechnika I prezentációk (OE KVK 2046)
Ajánlott irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)HTE online kiadványa: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások
Utolsó módosítás: