Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Adatátviteli rendszerek (KHXAR1TMNE)

Tantárgykód: KHXAR1TMNEKredit: 4
Angol cím: Data transmission systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Az oktatás célja az, hogy a Hallgatók összekapcsolják a korábban megszerzett híradástechnikai és informatikai ismereteiket, valamint ezt a tudást kapcsolni tudják az ipar számos területéhez, melynek alap egyik alap infrastruktúrája a telekommunikáció és az adatátvitel.
A tananyag:A tantárgy megismerteti a korszerű adatátviteli megoldásokat vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban. A tantárgy keretében nyilvános (PLMN, Internet) és zárt (GSM-R, TETRA), kapcsolt hálózati kialakításokkal, topológiákkal (2G – 5G, LTE), valamint kis hatótávolságú megoldásokkal (WLAN, Bluetooth, Zigbee, LoRa) foglalkozunk. A hallgatók megismerik az adatátviteli hálózatok protokolljait és az ezzel kapcsolatos ajánlásokat, szabványokat (ISO, IEEE, ETSI, ITU-T és RFC).
Vizsgáljuk az adatátviteli megoldások fontosabb vezetékes interfészeit (UART alapú, Ethernet alapú réz és optikai, MBUS).
Adathálózati protokollok: OSI referencia modell, TCP/IP protokoll stack és annak fontosabb protokolljai, fejléc információi, Mobil-IP, Mobil-mozgásmenedzsment, hálózati címfordítások, Tranzit-IP.
Smart-grid és smart-metering megoldásokat támogató protokollok (DLMS) és IoT megoldások és az azt támogató protokollok.
Adatátviteli rendszerek titkosító eljárásai, titkosító algoritmusok, kulcsok és kulcs cserék.
Előadás témaköreHétÓra
Adatátviteli megoldások vezetékes interfészeken (soros szinkron és aszinkron kommunikációs interfészek)12
Rádiós átviteli alapok, hullámterjedés, antennák22
Adatátviteli megoldások rövid hatótávolságú rádiós interfészen (personal és helyi hálózatok)32
Adatátviteli hálózatok fizikai rétege42
Adatátviteli hálózatok adatkapcsolati rétege52
Adatátviteli hálózatok protokolljai (TCP/IP protokoll stack, IP, NAT, UDP, TCP, MTCP)62
Adatátviteli hálózatok protokolljai (TCP/IP protokoll stack, IP, NAT, UDP, TCP, MTCP)72
Mobil hálózatok struktúrája. PLMN és zárt célú mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakaszának rádiós interfészei82
Mobil hálózatok struktúrája. PLMN és zárt célú mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakaszának rádiós interfészei92
Mobil hálózati protokollok (mobil IP, mozgásmenedzsment)102
Smart-grid és smart-metering megoldásokat támogató protokollok (DLMS) és IoT megoldások és az azt támogató protokollok.112
Adatátviteli rendszerek titkosító eljárásai, titkosító algoritmusok, kulcsok és kulcs cserék.122
zárthelyi132
Pótlások142
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Protokoll analízis Wireshark segítségével (2. réteg)14
Protokoll analízis Wireshark segítségével (3. réteg)24
Protokoll analízis Wireshark segítségével (4. és felsőbb rétegek)34
Pótlások, beszámolók42
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt egy nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elvárt eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag


Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Jochen Schiller: Mobile Communication (2nd edition) ISBN 0 321 12381 6Wührl Tibor: Irodai Informatika II. (OE KGK 4018)
Ajánlott irodalom: Vonatkozó ETSI, IEEE és RFC dokumentumok
Utolsó módosítás: