Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. labor (KHWTI2TBNE)

Tantárgykód: KHWTI2TBNEKredit: 4
Angol cím: Telecommunication informatics I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a Távközlési Informatika világában és elmélyítsék gyakorlati ismereteiket.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Cisco switch-ek konfigurálása, mintahálózat kialakítása.13
Protokoll vizsgálatok switch eszközök és Wireshark segítségével, port monitor funkció.23
VLAN kialakítása, VLAN szeparálás valamint több switchre kiterjesztett VLAN; IEEE802.1Q vizsgálata.33
IP multicast címzés és csoportszervezés vizsgálata IPTV platformon.43
SIP vizsgálata VoIP hálózaton.53
ADSL hozzáférési technika jellemzőinek vizsgálata.63
Telefonközpont átviteli jellemzőinek vizsgálata.73
Telefon végberendezés vonali paramétereinek vizsgálata.83
Pótmérés.93
Beszámoló.101
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

Vizsga módja

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközlési Inormatika 1-6 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyag;Dr. Kovács Oszkár: Távközlési informatika, BMF KVK 2008,Andre S. Tanenbaum. Számítógép hálózatok, Panem könyvkiadó; 3. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex 2012,Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: