Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mikrohullámú és műholdas rendszerek (KHWMR5TBNE)

Tantárgykód: KHWMR5TBNEKredit: 3
Angol cím: Microwave and satellite systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 3
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A korszerű telekommunikációs feladatok megvalósítása napjainkban elképzelhetetlen a vezeték nélküli átvitel alkalmazása nélkül. A kurzus célkitűzése, hogy a hallgatók rendszer- és eszközszintű ismeretet szerezzenek a rádiótávközlés, és ezen belül a műholdas és mikrohullámú kommunikáció területén. A tárgy első fele a rádióhullám terjedés kérdéseivel, és mikrohullámú elmélettel, eszközökkel, míg a második fele a műholdas rendszerek elemeivel és rendszertanával ismerteti meg a hallgatókat.
A tananyag:Elektromágneses hullámterjedés alapjai. Maxwell egyenletek.
Rádiócsatorna fogalma, jellemzői. Rádióhullámok terjedése, jellemzői. Sávtartományok hullámterjedési jellemzői.
Antenna elmélet. Antennák jellemzői.
Antenna típusok és sávtartományi alkalmazásuk lehetőségei.
Mikrohullámú tápvonal elmélet. Elosztott paraméterű hálózatok. Távíróegyenletek.
Állóhullám arány, reflexiós tényező, szórási paraméterek. Mikrohullámú passzív reciprok és nonreciprok áramköri elemek. Mikrohullámú aktív eszközök, alkatrészek.
Mikrohullámú pont-pont, pont-multipont összeköttetési rendszerek. Mikrohullámú áramkörök tervezése és mérése.
Műholdas távközlés alapjai. Műholdas kommunikáció története.
Műholdpálya típusok. Műholdak konstrukciós kérdései.
Mobil személyi műholdas kommunikációs rendszerek.
Műholdas helymeghatározó és navigációs rendszerek.
Távérzékelés. Passzív és aktív távérzékelés alapjai.
NMHH szakhatósági tevékenységi területei. Frekvenciagazdálkodás kérdései.
Félévközi követelmények

Félévközi követelmények: A vizsgára bocsátás (aláírás megszerzésének) feltétele a tantárgy követelmények és TVSz. előírásait nem meghaladó hiányzások, ill. az előírt zárthelyi dolgozat(ok) teljesítése legalább elégséges (2) szinten.

Az előadások látogatása kötelező.

 

A 1. Zárthelyi dolgozat időpontja: 7. oktatási hét

A 2. Zárthelyi dolgozat időpontja: 13. oktatási hét

 

A pótlás módja: Az Óbudai Egyetem tanulmányi szabályzata szerint.

 

Pót Zárthelyi dolgozat időpontja: 14. oktatási hétVizsga módja

A vizsga módja: Vizsga a teljes félévi anyagból tétel húzással, írásos vázlat alapján, szóban. A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha a félévvégi aláírást megszerezte.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: