Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Mobil és mikrohullámú hálózatok labor (KHWMM2TBNE)

Tantárgykód: KHWMM2TBNEKredit: 4
Angol cím: Mobile and microwave networks laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Varga Péter János
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 3
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a mobil és mikrohullámú hálózatok tudományterületéről. A tantárgy gyakorlati tudást társít az mobil és mikrohullámú hálózatok elméleti tantárgyhoz.
A tananyag:
Labormérés témaköreAlkalomÓra
GOLD ÉS HAMMING KÓD vizsgálata13
A KONVOLÚCIÓS KÓDOLÁS vizsgálata23
OFDM RENDSZER vizsgálata33
WCDMA RENDSZER vizsgálata43
BLUETOOTH kommunikáció vizsgálata53
Pont-pont mikrohullámú összeköttetést vizsgálata63
2G mobil hálózat vizsgálata73
4G mobil hálózat vizsgálata 83
Átvitel és reflexiómérés skalár hálózatanalizátorral93
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Vizsga módja

Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli.

A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Karl Rothammel: Antennakönyv, Műszaki könyvkiadó, Budapest (1977)Dr. Maros Dóra: GSM; UMTS; LTE; GPRS; Bluetooth; Wlan hálózatokStefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker: LTE – The UMTS Long Term Evolution, Wiley (2011)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: