Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika (KHWHTBTBNE)

Tantárgykód: KHWHTBTBNEKredit: 4
Angol cím: Communication technics
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A műszaki menedzser hallgatók számára bemutatni a hírközlés jeleinek és rendszereinek idő és frekvenciatartományi leírását, bevezetni a spektrum fogalmát és bemutatni annak mérési módszereit, ismertetni a modulációs eljárásokat, mint a spektrumformálás eszközét, valamint részletesen tárgyalni a mintavételezés alapelveit, bemutatva a távközlésben alkalmazott kvantálási és kódolási technikákat.

A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek szükségesek a műszaki menedzserek számára, hogy magabiztosan eligazodjanak a híradástechnikai alapfogalmak között.

A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Hírközlés jelei: jelek leírása idő és frekvencia tartományban.
Modulációs eljárások és vonali kódolások: modulált jelek idő és frekvencia tartományban, digitális modulációs (billentyűzési) eljárások, szélessávú elérési technológiák alapelvei.
Digitális jelfeldolgozás alapjai: mintavételezés, kvantálás, kódolás, jel helyreállítása.
Nyilvános távközlő hálózatok és előfizetői hozzáfárási technikák. Analóg és digitális hangátviteli megoldások. Telekommunikációs végberendezések és azok működése.
Adat és hangátviteli helyi hálózatok működése, hozzáférési technikák, berendezések.
Broadcast műsorszórás, TV adás és vétel rendszertechnikája, Rádió adás és vétel rendszertechnikája.
Előadás témaköreHétÓra
Bevezető áttekintés, jelek osztályozása, híradástechnikai alapfogalmak12
Fourier analízis, jelek spektrális vizsgálata.22
Emberi érzékszervek (látás és hallás tulajdonságai) akusztika32
Jel átalakítók (mikrofonok, hangszórók, kamerák és képmegjelenítők)42
Analóg modulációs technikák (AM FM és PM)42
Digitális modulációk (ASK, FSK és PSK)52
1. zárthelyi62
Kvadratúra amplitúdó modulációk (analóg és digitális QAM)72
Jelek digitalizálása, PAM és PCM jel előállítás82
Antennák és hullámterjedés. Távvezeték elmélet.92
Rádió műsorszórórendszerek, (AM, FM, DAB)102
Televíziós műsorszórórendszerek, (digitális rendszertechnikák alapjai, HD, 4k, 3D)112
Távközlő hálózati struktúrák. Internet hozzáférési technikák (betárcsázós, xDSL, DOCSIS, FTTx).122
2. zárthelyi132
Pótlások142
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Műszerkezelési gyakorlatok14
Matlab® gyakorlatok24
Analóg kéthuzalos távtáplált telefonkészülék mérése34
Analóg és digitális modulációk vizsgálata szimulációval44
WLAN router konfigurálás54
Pótlások64
Beszámolók74
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt egy nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el és a laboratóriumi gyakorlatokat sikeresen elvégezte. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elért eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

A pótlás módja:

Pótolni csak az a hallgató pótolhat, akit nem tiltottak le.

Pótlási lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban, a pót ZH időpontban van. Más pótlásra nincs lehetőség.


Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.


Kötelező irodalom: Lukács-Wührl: Híradástechnika I. (OE KVK 2090)
Ajánlott irodalom: Wührl Tibor: Irodai Informatika I. és II.
Utolsó módosítás: