Adatátviteli rendszerek (KHWAR1TMLE)
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Facebook

Adatátviteli rendszerek (KHWAR1TMLE)

Tantárgykód: KHWAR1TMLEKredit: 3
Angol cím: Data transmission systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 12
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
KHXIT1TMLEInfokommunikációs technológiák alapjai
Oktatási cél:Az oktatás célja az, hogy a Hallgatók összekapcsolják a korábban megszerzett híradástechnikai és informatikai ismereteiket, valamint ezt a tudást kapcsolni tudják az ipar számos területéhez, melynek alap egyik alap infrastruktúrája a telekommunikáció és az adatátvitel.
A tananyag: A tantárgy megismerteti a korszerű adatátviteli megoldásokat vezetékes és vezeték nélküli hálózatokban. A tantárgy keretében nyilvános (PLMN, Internet) és zárt (GSM-R, TETRA), kapcsolt hálózati kialakításokkal, topológiákkal (2G – 5G, LTE), valamint kis hatótávolságú megoldásokkal (WLAN, Bluetooth, Zigbee, LoRa) foglalkozunk. A hallgatók megismerik az adatátviteli hálózatok protokolljait és az ezzel kapcsolatos ajánlásokat, szabványokat (ISO, IEEE, ETSI, ITU-T és RFC).
Vizsgáljuk az adatátviteli megoldások fontosabb vezetékes interfészeit (UART alapú, Ethernet alapú réz és optikai, MBUS).
Adathálózati protokollok: OSI referencia modell, TCP/IP protokoll stack és annak fontosabb protokolljai, fejléc információi, Mobil-IP, Mobil-mozgásmenedzsment, hálózati címfordítások, Tranzit-IP.
Smart-grid és smart-metering megoldásokat támogató protokollok (DLMS) és IoT megoldások és az azt támogató protokollok.
Adatátviteli rendszerek titkosító eljárásai, titkosító algoritmusok, kulcsok és kulcs cserék.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Adatátviteli megoldások vezetékes interfészeken (soros szinkron és aszinkron kommunikációs interfészek) Rádiós átviteli alapok, hullámterjedés, antennák, Adatátviteli megoldások rövid hatótávolságú rádiós interfészen (personal és helyi hálózatok).14
Adatátviteli hálózatok protokolljai adatkapcsolati, hálózati, szállítási réteg(TCP/IP protokoll stack, IP, NAT, UDP, TCP, MTCP).24
Mobil hálózatok struktúrája. PLMN és zárt célú mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakaszának rádiós interfészei. Mobil hálózati protokollok (mobil IP, mozgásmenedzsment)
Smart grid, smart metering. Adatátviteli rendszerek titkosító eljárásai.
34
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírástletiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt egy nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elvárt eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag


Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Jochen Schiller: Mobile Communication (2nd edition) ISBN 0 321 12381 6Wührl Tibor: Irodai Informatika II. (OE KGK 4018)
Ajánlott irodalom: Vonatkozó ETSI, IEEE és RFC dokumentumok
Utolsó módosítás: