Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. gyakorlat (KHTVT12TND)

Tantárgykód: KHTVT12TNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 3Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Készség kialakítása a Villamosságtan I. KHTVT11TND tantárgyban oktatott tananyag kalkulátoros számításaiban.
Oktatási cél elérését szolgáló feladatok:
• a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus - kalkulátoros, ("fejben" nagyságrendileg ellenőrzött) - számításokban való készség kialakítása, a célra orientált villamosságtani számítógépes programok önálló alkalmazásában való jártasság kialakítása,
• a műszaki feladatoknak és azok megoldásainak logikus és szabatos megfogalmazásának és a kommunikációs készségnek a fokozása, pl. táblánál való rendszeres szereplés, valamint önálló referátum megtartás alapján,
• a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás alapjainak a megteremtése.
A tananyag:A villamos alapfogalmak.
Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise.
A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai.
Az elektrosztatikus mezőben definiálva.
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata.
A szinuszos váltakozó jelek.
Előadás témaköreHétÓra
Huzalellenállás számítása. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredőjének meghatározása. Passzív kétpólus eredő ellenállásának meghatározása.13
Egyenáramú hálózatok analizálása a Norton-Thévenin ekvivalencia és a Millman tétel használatával. Kétpólusok Norton és Thévenin helyettesítő képének meghatározása.23
Áram és feszültség osztók. Egyenáramú hálózatok elemzése szuperpozícióval. Kompenzáció és reciprocitás.33
Teljesítmény illesztés. A hálózat egyszerűsítő eljárások összefoglalása.43
Totális hálózat analízis az Ohm törvény és a Kirchhoff törvények használatával. Hurokáramok módszere.53
Csomóponti potenciálok módszere.63
Nemlineáris egyenáramú hálózatok analízise. Munkapontos szerkesztések. Nemlineáris hálózatrész eredőjének meghatározása a nemlineáris karakterisztikákból.73
Az elektromos térerősség és potenciál különbség meghatározása ponttöltések esetén. Vektorok használata.83
Síkkondenzátor terének és kapacitásának meghatározása. Sorosan és párhuzamosan kapcsolt kapacitások eredőjének meghatározása. Feszültség és töltés osztás kapacitásokkal. kondenzátorban tárolt energia.93
Áramjárta vezető mágneses terének számítása. Toroid, szolenoid és áramjárta vezetőpár tere.103
Mágneses térerősség és fluxus az egy és kétablakos, légrés nélküli és légréses mágneskörökben.113
Induktivitás, ön- és kölcsönös induktivitás számítása. Csatolt tekercspár. Tekercsben tárolt energia.123
Szinuszos váltakozó jelek jellemzői. Időtartománybeli jelek átalakítása komplex formába. Kapacitás és induktivitás impedanciájának és admittanciájának számítása.133
Váltakozó áramú hálózatok analízise a komplex síkon. Komplex teljesítmény számítása.143
Félévközi követelmények

A gyakorlati órákon való részvétel kötelező. A félév során két zárthelyit kell megírni mindkettőt legalább elégséges érdemjeggyel. Ezen felül a gyakorlatot vezető oktató kis zárthelyi feladatokat irat.

A pótlás módja:
A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi a legalább elégségesre nem teljesített anyagrészből.
Elégtelen évközi jegy kijavítására a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalmat biztosítunk.

A félévközi jegy kialakításának módszere:
Az évközi jegy komponensei: a két zárthelyi, az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a gyakorlati órákon való szereplések.

Kötelező irodalom: dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan II. (49303/II.)dr.Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan Példatár (KKMF 1124)Demeterné: Villamosságtan Példatár (KKMF 1057)Géher Károly: Lineáris hálózatok (MK)Demeter - Dén - Szekér - Varga: Villamosságtan I. 1. (2001/39)Demeter: Villamosságtan II. 1. (2001/51)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: