Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Villamosságtan I. gyakorlat (KHTVT12TLD)

Tantárgykód: KHTVT12TLDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős:
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 16Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:A műszaki döntésekhez szükséges villamos feladatokban való jártasság kialakítása.
Nagyságrendek megbecsülésének, alapvető áramköri szemléletnek kialakítása. Jártasság megszerzése
alapvető műszaki számításokban.
Oktatási cél elérését szolgáló feladatok:
- a villamos és a mágneses jelenségek világos feltárása, az összefüggéseknek gyakorlatban való alkalmazása.
- a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a villamos szakterületen,
- a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus – kalkulátoros (fejben nagyságrendileg ellenőrzött) számításokban való készség kialakítása,
- műszaki feladatok és azok megoldásainak szabatos, logikus megfogalmazása és a kommunikációs készségnek a fokozása pl. táblai feladatok megoldásával,
a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás fejlesztése.
A tananyag:A villamos alapfogalmak a sztatikus mezőben definiálva.
Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise.
A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai.
A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata.
Időben változó elektromágneses mező.
Félévközi követelmények

A tantervben előírt előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. A félév során a hallgatók házi feladatokat kapnak, és zárthelyit írnak. 

A vizsgára bocsátás feltétele a házi feladatok, és a félévközi zárthelyik legalább elégségesre történő teljesítése, ezekkel  a legalább elégséges évközi jegy elérése.

Kötelező irodalom: dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan I. (49203/I.)dr. Selmeczi - Schnöller: Villamosságtan példatár (KKMF-1124)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: