Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika II. (KHTTI21TND)

Tantárgykód: KHTTI21TNDKredit: 5
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Oktató:
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:
A tananyag:Példa a hálózati rétegre épülő technológiára.
Szállítási réteg és protokolljai. Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP. Címfordítás.
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email. Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS. Wold Wide Web és intranet.
Kriptográfia
Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem.
Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS.
Multimedia az alkalmazási rétegben. Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
Hálózati modellek :a kliens-szerver és a P2P modellek
Protokollok formális leírása
Hálózati modellek :a kliens-szerver és a P2P modellek
Cloud computing, IoT – Internet of Things.
Előadás témaköreHétÓra
Példa a hálózati rétegre épülő technológiára.
Szállítási réteg és protokolljai.
14
Az Internet szállítási protokolljai: TCP és UDP. Címfordítás24
Az alkalmazási réteg klasszikus alkalmazásai: telnet, Secure Shell, File Transfer Protocol, email.34
Az alkalmazási réteg kiszolgáló alkalmazásai: DNS, WINS44
Wold Wide Web és intranet54
Konzultáció/ZH64
Kriptográfia 74
Internet Protocol Security - IPSec, Virtuális magánhálózatok (Virtual Private Network - VPN), határfelületi védelem. 84
Rektori/Dékáni szünet94
Minőségi paraméterek biztosítása a hálózati rétegben: Intserv, Diffserv, MPLS. Multimedia az alkalmazási rétegben. 104
Valósidejű átvitel IP hálózatokon. H323, SIP. VOIP szcenáriók.
A protokollok leírásának formális módszerei
114
Hálózati modellek: a kliens-szerver és a P2P modellek
Cloud computing, IoT – Internet of Things
124
Konzultáció/ZH134
Konzultáció/pótZH144
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:

  1. Részvétel az előadásokon.
  2. 2 félév folyamán 2db ZH eredményes megírása.
  3. A félév folyamán 1 db kb 15 perces prezentáció az oktatóval egyeztetett témáról.

Az előadásokon és a laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, az úgy lesz értékelve, hogy a félévi követelményeket nem teljesítette, nem kap aláírást, letiltást kap, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt két nagy zárthelyi dolgozatának mindegyikéből legalább 40%-os eredményt ért el. A zárthelyiket az előadáson íratjuk a következő ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elért eredmény

Témák


1. zh

6 hét

90 perc

40%

1-5 előadás

2. zh

13 hét

90 perc

40%

7-12 előadás

ZH pótlás

14 hét

90(180) perc

40%

A pótlandó zh(k) témája

A pótlás módja:

Pótolni csak az a hallgató pótolhat, akit nem tiltottak le.

  • Mind a két zárhelyi dolgozat újra megírható a pót zárthelyi időpontjában és akkor annak az eredménye számít (tehát rontani is lehet).
  • Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, aláírás pótló vizsga nincs.


Vizsga módja

A vizsga módja: írásbeli

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket tartalmaz. A vizsgadolgozat megírására 120 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 40%-nál rosszabb eredményt ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 - 84

jó (4)

55 - 69

közepes (3)

40 - 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

Egyéb: A vizsgán semmilyen nyomtatott és elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Az előadásokon felhasznált prezentáció, amely a Moodle rendszerben elérhető
Ajánlott irodalom: Dr. Kovács Oszkár: Távközlési Informatika, BMF KVK 2028Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: