Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Távközlési informatika I. labor (KHTTI12TTD)

Tantárgykód: KHTTI12TTDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 20
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Előtanulmányok:
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a Távközlési Informatika világában és elmélyítsék gyakorlati ismereteiket.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Cisco switch-ek konfigurálása, mintahálózat kialakítása
Protokoll vizsgálatok switch eszközök és Wireshark segítségével, port monitor funkció;
VLAN kialakítása, VLAN szeparálás valamint több switchre kiterjesztett VLAN; IEEE802.1Q vizsgálata
VLAN kialakítása, VLAN szeparálás valamint több switchre kiterjesztett VLAN; IEEE802.1Q vizsgálata
110
IP multicast címzés és csoportszervezés vizsgálata IPTV platformon
SIP vizsgálata VoIP hálózaton
ADSL hozzáférési technika jellemzőinek vizsgálata
Telefonközpont átviteli jellemzőinek vizsgálata
Telefon végberendezés vonali paramétereinek vizsgálata
Beszámoló
210
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: