Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Médiatechnológia I (KHTMT11TND)

Tantárgykód: KHTMT11TNDKredit: 5
Angol cím: Mediatechnology I.
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:A hallgatókkal megismertetjük a hagyományos (nem internet alapú) médiák rögzítését, szerkesztését, tárolását, valamint a hang- és videójelek modulációit és sugárzását.
A tananyag:Rádió-adás, vétel, és sugárzás analóg és digitális jel esetén. TV jel készítése analóg eljárással. Digitális videó jel létrehozása. Digitális videójelek sugárzása műholdon és kábelen keresztül, illetve földfelszínen.
Előadás témaköreHétÓra
Követelményrendszer, tematika, kötelező és ajánlott irodalom ismertetése.
A hallás fiziológiája. Hangátalakító eszközök. Alapsávi hangjelek.
14
Hangjel digitalizálása, hangtömörítési eljárások és szabványok.24
Analóg modulációs, demodulációs eljárások rádiófrekvenciás
átvitelben.
34
Rádió-adók és vevők rendszerelemeinek működése, paraméterei.44
Analóg és digitális rádió műsorszórás rendszertechnikai alapjai.
Digitális hangműsor-átvitel: DAB (Digital Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio Mondiale).
54
A hazai rádiós műsorszórás története, jelene és a várható jövőbeni változásai.64
Nagy ZH74
A látás fiziológiája. Képátalakító eszközök. Videojel a frekvencia és időtartományban. Szinkronozás, jelszintek, PAL kódolás, dekódolás.84
Alapsávi kódolási eljárások a rádiófrekvenciás földfelszíni, égi és kábeles átvitelek esetén. Műholdas műsorsugárzás.94
Kábeles műsorsugárzás. HFC hátlózsatok felépítése, elemei.104
Videojel digitalizálása. Tömörítési eljárások. A digitalizált videójel tömörítése.114
A digitális videojel átalakítása és továbbítása különböző sávkorlátozott átviteli utakon. Nagy ZH124
Első generációs DVB eljárások. Modulációs eljárások. Második generációs DVB szabványok.134
Pót zárthelyi dolgozat.
Vizsgával kapcsolatos kérdések, feladatok áttekintése.
144
Félévközi követelmények

A félév során két zárthelyi felmérés készül, melyeken minimum 50%-os eredményt kell az aláírás megszerzéséhez elérni.

Az előadásokon a részvétel kötelező, az órák maximum 30%-ról lehet indokolt esetben hiányozni.

A pótlás módja:

Az utolsó héten egy darab pót zárthelyi felmérő kerül meghírdetésre a félév teljes anyagából. Sikertelenség esetén a vizsgaidőszakban egy darab aláíráspótló vizsga kerül kiírásra a TVSZ idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

Vizsga módja

Írásbeli és szóbeli vizsga.

Kötelező irodalom: Ferenczy Pál: Video és hangrendszerek, jegyzetszám: BME: 51418Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjaiHazai István: A digitális televíziózás szolgáltatásaiPusztai Gábor: Digitális videotechnika, jegyzetszám: 2008Záruba Károly: A hang- és képrögzítés alapjai, jegyzetszám: 2002
Ajánlott irodalom: Dr. Wersényi György (SZIF), Dr. Kovács Imre (BME) és Dr. Takács György (PPKE) online jegyzetei.Jákó Péter: Digitális hangtechnikaTarnóczy Tamás: Hangnyomás, hangosság, zajosság
Utolsó módosítás: