Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága (KHTIR11TND)

Tantárgykód: KHTIR11TNDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Heti óraszámElmélet: 4
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Az informatikai biztonság alapfogalmai és problematikái. Biztonság, információbiztonság. Az információbiztonság összetevői. Az informatikai biztonságot tárgyaló nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok. Az informatikai rendszereket fenyegető veszélyforrások. A veszélyforrások csoportjai: fizikai, logikai, szervezeti-szervezési és az életciklushoz kapcsolódó veszélyforrások. Az IT rendszer elemeihez kapcsolódó veszélyforrások. A védelmi módszerek szemlélete. Az informatikai rendszerek védelmét biztosító módszerek. Az információbiztonság tervezése. Kockázatelemzés. Informatikai katasztrófa terv (Disaster Recovery Plan – DRP). Működésfolytonossági terv (Business Continuity Plan – BCP), Működésfolytonosság menedzsment (Business Continuity Management – BCM), preventív és reaktív megközelítés. Az informatikai biztonság ellenőrzése, biztonsági audit. IT üzemeltetési alapfogalmak. Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások. Az informatika mint szolgáltatás. IT Infrastructure Library. ITIL. Tipikus informatikai alkalmazások, rendszerek.
Előadás témaköreHétÓra
Alapfogalmak, az IT biztonság problémái.14
Nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok.24
Az IT rendszerek fenyegetettsége I.: Fizikai és logikai jellegű veszélyforrások.34
Az IT rendszerek fenyegetettsége II.: Szervezeti és szervezési veszélyforrások. Az életciklushoz kapcsolható veszélyforrások.44
Az IT rendszerek védelme I.: Fizikai és logikai jellegű veszélyforrások ellen alkalmazható védelmi módszerek.54
Az IT rendszerek védelme II.: Szervezeti és szervezési veszélyforrások valamint az életciklushoz kapcsolható veszélyforrások ellen alkalmazható védelmi módszerek.64
Konzultáció/ZH/prezentáció.74
Az IT biztonság tervezése: helyzetfeltárás, kockázatelemzés, kezelendő veszélyforrások kiválasztása és az alkalmazandó védelmi módszerek.84
A biztonság ellenőrzése: a biztonsági audit.
Működésfolytonossági tervek (BCP, DRP.)
94
Az informatika mint szolgáltatás.
IT üzemeltetési alapfogalmak.
104
Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások I. (ITIL: IT Infrastucture Library).114
Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások II. (Control Objectives for Information and related Technology).124
Konzultáció/ZH/prezentáció.134
Konzultáció/pótZH/prezentáció.144
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele:

1. A félév folyamán 2db ZH eredményes megírása

2. A félév folyamán 1 db kb. 15 perces prezentáció az oktatóval előzetesen egyeztetett témáról.


A Zh-k értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)

A pótlás módja: PótZH a szorgalmi időszakban. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a prezentáció nem pótolható.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban.

A vizsgadolgozat értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága 1-7 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagAz informatikai biztonság kézikönyve, szerkesztő: Muha Lajos, Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2000. (folyamatosan aktualizált kiadvány)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: