Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága (KHTIR11TLD)

Tantárgykód: KHTIR11TLDKredit: 4
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Az informatikai biztonság alapfogalmai és problematikái. Biztonság, információbiztonság. Az információbiztonság összetevői. Az informatikai biztonságot tárgyaló nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok. Az informatikai rendszereket fenyegető veszélyforrások. A veszélyforrások csoportjai: fizikai, logikai, szervezeti-szervezési és az életciklushoz kapcsolódó veszélyforrások. Az IT rendszer elemeihez kapcsolódó veszélyforrások. A védelmi módszerek szemlélete. Az informatikai rendszerek védelmét biztosító módszerek. Az információbiztonság tervezése. Kockázatelemzés. Informatikai katasztrófa terv (Disaster Recovery Plan – DRP). Működésfolytonossági terv (Business Continuity Plan – BCP), Működésfolytonosság menedzsment (Business Continuity Management – BCM), preventív és reaktív megközelítés. Az informatikai biztonság ellenőrzése, biztonsági audit. IT üzemeltetési alapfogalmak. Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások. Az informatika mint szolgáltatás. IT Infrastructure Library. ITIL. Tipikus informatikai alkalmazások, rendszerek.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Alapfogalmak, az IT biztonság problémái.
Nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok.
Az IT rendszerek fenyegetettsége:
Fizikai, logikai, szervezeti és szervezési veszélyforrások. Az életciklushoz kapcsolható veszélyforrások.
15
Az IT rendszerek védelme:
Fizikai, logikai, szervezeti és szervezési veszélyforrások. valamint az életciklushoz kapcsolható veszélyforrások.ellen alkalmazható védelmi módszerek
25
Az IT biztonság tervezése. helyzetfeltárás, kockázatelemzés, kezelendő veszélyforrások kiválasztása és az alkalmazandó védelmi módszerek
A biztonság ellenőrzése: a biztonsági audit.
Működésfolytonossági tervek (BCP, DRP.)
35
Az informatika mint szolgáltatás.
IT üzemeltetési alapfogalmak.
Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások: ITIL, COBIT
45
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele, részvétel az órákon a TVSZ előírásai szerint.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban.

A vizsgadolgozat értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Távközlési informatika I. (oktatási segédanyag, 7 részből álló prezentáció)
Ajánlott irodalom: Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem KönyvkiadóDr. Kovács Oszkár: Multimédia kommunikáció IP környezetben, Logonex, 2012Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont
Utolsó módosítás: