Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatika II. (KHTIA21TND)

Tantárgykód: KHTIA21TNDKredit: 3
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Gyányi Sándor
Heti óraszámElmélet: 2
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Előtanulmányok:
KMAPR22TNDProgramozás II. laboratórium
Oktatási cél:A villamosmérnök hallgatók ismereteket szerezzenek a számítógép hálózatok működéséről, a webes technológiák eszközeiről, a modern webes alkalmazások fejlesztéséről. A tárgy fejlesztői és fogalmi szinten érint szakterületeket és megalapozza a webes technológiák alkalmazását a híradástechnikában.

A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
A tananyag:Infokommunikációs alapfogalmak.
Kommunikációs szabványok: HTML, XML
Dinamikus Web tartalom.
Webes fejlesztőeszközök.
Stíluslapok és használatuk.
Webes űrlapok.
Kliens oldali fejlesztés
Webes felhasználói interakció.
Szerver oldali webes programozás.
Perzisztens adattárolás.
Tartalommenedzsment rendszer fejlesztése.
Előadás témaköreHétÓra
Alapfogalmak: információ, adat, fájl, kódolás, dekódolás, dokumentumok, adattovábbítás. Webes technológiák: URI, URL, DNS, Domain nevek, HTML, http, TCP/IP, UDP/IP, portok.12
HTML alapok, dokumentumok, entitások, tag-ek attribútumok, HTML változatok, XML, inline és block elemek.22
Dinamikus Web tartalom szükségessége, előállítási módja, előállítást támogató keretrendszerek, szerver oldali alkalmazások, adattárolás. Dinamikus Wenb tartalom előállítását támogató technológiák: Apache, LAMP/WAMP, CGI, modularitás, virtuál host, PHP.
Web alkalmazás fejlesztőeszközök: szükséges komponensek, IDE környezetek, AMP fejlesztéshez szükséges eszközök, hibakeresést támogató eszközök.
32
Stíluslapok alkalmazásának szükségessége, előnyei. Stíluslapok elemekhez rendelése, leíró nyelve, selector, gyerek selector, szabályok prioritása és specifikussága, alkalmazott mértékegységek, tulajdonságok és elemek mérete, keretek, színek, hátterek, betűtípusok, elemek pozicionálása.42
Webes űrlapok definiálása, beviteli mezők és címkék, gombok és képek, szövegmezők, választólisták, GET és POST metódusok használata, fájlok feltöltése.52
Konzultáció/Zh.62
Kliens oldali programozás, javascript történet és kompatibilitás. A javascript elemei: változók, függvények, objektumok, JSON objektumok, tömbök használata, dinamikus függvényhívás, számok és a Math objektum, szövegek és dátumok kezelése, események. Javascript és HTML együttműködés.72
Webes felhasználói interakció. Időzítők használata. A DOM modell és a HTML DOM. Javascript DOM kezelés. 82
Szerver oldali programozás PHP-ban. PHP tag-ek.92
Változók és szuperglobális változók, tömbök, operátorok, utasítások, függvények, és paraméter átadás, változófüggvények, Cookie-k kezelése, sessionkezelés.102
Perzistens adattárolási megoldások PHP-ban, relációs adatbázisok, SQL, adatbázisok felépítése, adatstruktúrák és adattípusok, jogosultságok. Adatstruktúrák létrehozása és karbantartása, adatok kezelése, PHP-MYSQL együttműködés. 112
Tartalommenedzsment rendszer fejlesztése. Szükséges komponensek megtervezése, modellezése, adattárolás kialakítása, adminisztrációs oldal funkcióinak létrehozása, hitelesítés, tartalom létrehozása, keresése, listázása, módosítása és törlése. További lehetőségek.122
Zh/Prezentáció.132
Konzultáció/Zh.142
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele: a félév folyamán 2db. ZH mindegyikének legalább elégséges szintű megírása. Az aláírást a szorgalmi időszakban kell megszerezni, a vizsgaidőszakban az nem pótolható. Az előadásokon a részvétel kötelező, a tematika méretére való tekintettel a félév végi önálló felkészülés nem elegendő a vizsga sikerességéhez.

1. Zh tematikája: az első 5 alkalom tananyaga (Alapfogalmak, HTML5, dinamukus web tartalom, fejlesztői környezetek, stíluslapok, űrlapok, get és post metódusok).

2. Zh. tematikája: javascript, DOM modell, PHP, tartalommenedzsment rendszer.

A pótlás módja: Aláíráspótló vizsga TVSZ szerint.

Vizsga módja

írásbeli

A félév végén vizsgadolgozat eredményes megírása a teljes tananyagból. A vizsga elméleti kérdésekből és egyszerű gyakorlati feladatokból áll. A dolgozat mind a 4 témakörből tartalmaz feladatokat. A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésre.

A vizsgadolgozat pontozása:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Javascript: http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdfHTML 5: http://www.w3.org/TR/html5/CSS: http://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.htmlPHP: http://php.net/manual/en/langref.php
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: