Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika III. (KHTHI31TLD)

Tantárgykód: KHTHI31TLDKredit: 8
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Féléves óraszámElmélet: 12
Gyakorlat: 0Labormérés: 8
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Az oktatás célja az, hogy a Hallgatók összekapcsolják a korábban megszerzett matematikai, híradástechnikai és áramkör tervezési (elsősorban beágyazott vezérlőkkel kapcsolatos) tudásukat és rendszerbe foglalják azt. Cél továbbá, hogy megismerjék és gyakorlati úton elsajátítsák a digitális jelfeldolgozás alapjait.
A tananyag: Elméleti összefoglalás, jelek leírása. Matematikai szimulációs alapok. MATLAB alapjai és forrásnyelvű programozása.
Szűrőtervezés elméleti alapjai. Digitális jelfeldolgozó szűrőstruktúrák. Szűrőtervezésnél használt
transzformációs eljárások Diszkrét Laplace, bilineáris). Modulációs és demodulációs eljárások, digitális
megvalósítások. Jelprocesszor struktúrák ismertetése, utasításkészlet, számábrázolás. Kvantálási és
túlcsordulási jelenségek: granuális nonlinearitás, határciklus és annak elnyomása, hullámdigitális
jelfeldolgozás alapjai, passzivitás. Jelprocesszor szoftver struktúrák gyakorlati megvalósítási kérdései.
Laboratóriumi mérések:
MATLAB programozás elsajátítása, “m” fájlok készítése, mátrix műveletek, grafikus felületek. Digitális
szűrők szimulációja MATLAB programmal (átviteli függvény, impulzus válasz). Digitális szűrő tervezés
MATLAB programmal, majd szimuláció és programozható struktúra kialakítása. Modulációs és
demodulációs eljárások szimulációja MATLAB programmal. Demonstrációs jelfeldolgozó kártya
programozása, MATLAB programmal megtervezett és szimulált feladat programozása.
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Elméleti összefoglalás, eszköz kezelések, MATLAB® környezet, ICD3
Algoritmus analízis és szintézis MATLAB® segítségével:
-Időtartomány szimuláció;
-FIR szűrők;
-IIR szűrők;
-Hullámdigitális szűrők;
16
Megvalósítás digitális jelfeldolgozó processzorral:
-DSP keretprogram, spektrum átlapolódás vizsgálatok és mérések;
-IIR szűrő megvalósítása;
-Hullámdigitális hídszűrő megvalósítása.

dsPIC beszámolók, összegzés, pótlások.
26
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Jelek, rendszerek, DSP alkotóelemek, jelfolyam diagramok Transzformációk, síkok. Direkt struktúrájú szűrők (IIR és FIR) fontosabb jellemzőik. Hullámdigitális szűrés alapjai (feszültség hullámok, refelxiók). Kapu fogalma. Passzivitás.13
Hullámdigitális építőelemek levezetése Hullámdigitális építőelemek levezetése (adaptorok)
Hullámdigitális struktúrák (létra, híd).
23
Jelfeldolgozó processzor struktúrák Jelfeldolgozó keretprogram, TIMER és megszakításrendszer, mintavételezés időzítés.33
Jelfeldolgozó processzor interfészek. Jelfeldolgozó processzor perifériák (A/D és D/A konverzió). Jelfeldolgozó program tervezés, dsPIC DSP-engine.43
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt egy nagy zárthelyi dolgozatával legalább 50%-os eredményt ért el és a laboratóriumi gyakorlatokat sikeresen elvégezte. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint:

Időpont

Időtartam

Minimálisan elért eredmény

Témák

ZH

13. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

zh pótlás

14. oktatási hét

60 perc

50%

teljes anyag

A pótlás módja:

Pótolni csak az a hallgató pótolhat, akit nem tiltottak le.

Pótlási lehetőség kizárólag a szorgalmi időszakban, a pót ZH időpontban van. Más pótlásra nincs lehetőség.

Vizsga módja

A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.

A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék

Vizsgajegy

90 - 100

jeles (5)

77 – 89

jó (4)

54 – 76

közepes (3)

50 – 63

elégséges (2)

0 - 49

elégtelen (1)

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

Kötelező irodalom: Dr. Gyányi Sándor Dr. Wührl Tibor, dsPIC33 programozás MPLAB-X környezetben OE-KVK2117
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: