Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hiradástechnika I. laboratórium (2) (KHTHI12TND)

Tantárgykód: KHTHI12TNDKredit: 2
Angol cím:
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a híradástechnika tudományterületéről. A tantárgy megalapozza a Híradástechnika II és
Híradástechnika III tantárgyakat.
A tananyag:
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Analóg modulációk vizsgálata (AM és FM).13
Digitális modulációk vizsgálata (ASK, FSK, PSK és QAM).23
Rezgőkristályok és kerámiaszűrők átvitele.33
Bevezetés a Matlab® használatába.43
Modulációk áttekintése Matlab® szimulációval.53
Képfeldolgozási feladatok Matlabbal.63
Félévközi követelmények

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A hallgató az aláírást csak abban az esetben kaphatja meg, ha a félév során a megírt kettő nagy zárthelyi dolgozatával külön-külön legalább 50%-os eredményt ért el. A zárthelyi dolgozatokat (kivéve a pót zárthelyi dolgozatot) az előadáson íratjuk az alábbi ütemezés szerint: 

 
Időpont
Időtartam
Minimálisan elvárt eredmény
Témák
ZH1
6. oktatási hét
 
60    perc
50%
1.– 5. oktatási hét tananyagai
ZH2
13. oktatási hét
 
60 perc
50%
7.– 12. oktatási hét tananyagai
 zh pótlás
14. oktatási hét 
60 perc
50%
teljes anyag
Vizsga módja
A vizsga módja: írásbeli
A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha az aláírást megszerezte.
A vizsgadolgozat feladatokat és elméleti kérdéseket (teszt) tartalmaz. A feladatokra 40-60 perc, az elméleti kérdésekre tesztkérdésenként 1 perc áll rendelkezésre. Az a hallgató, aki a vizsgán 50%-nál kevesebbet ér el, elégtelen (1) érdemjegyet kap. A vizsgán elért %-os teljesítmény függvényében a hallgatók az alábbi táblázat szerint kapják a vizsgajegyet (a százalékos értékeke a pontok kerekítése miatt némi eltérést mutathat):

Százalék
Vizsgajegy
 
 
90 - 100
jeles (5)
 
 
            77 – 89
jó (4)
 
 
            54 – 76
közepes (3)
 
 
            50 – 63
elégséges (2)
 
 
0 - 49
elégtelen (1)
 
Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.
 
Kötelező irodalom: Híradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy. - Wührl T.)Dr. Lukács-Mágel-Dr. Wührl Híradástechnika I prezentációk (OE KVK 2046)Bevezetés a Matlab használatába - Híradástechnika és jelfeldolgozás (OE-KVL-2071 jegyzet, Wührl T.)Kún Gergely – Tóth Ádám – Fekete Zoltán Híradástechnika a gyakorlatban ÓE-KVK 2131
Ajánlott irodalom: Híradástechnika (Géher Károly, Műszaki Könyvkiadó)HTE online kiadványa: Távközlő hálózatok és informatikai szolgáltatások
Utolsó módosítás: