Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága (KHEIR1TBLE)

Tantárgykód: KHEIR1TBLEKredit: 4
Angol cím: Operation and security of informatics systems
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Tantárgyfelelős: Dr. Beinschróth József
Féléves óraszámElmélet: 16
Gyakorlat: 0Labormérés: 0
Tárgy teljesítésének feltétele: Vizsga
Oktatási cél:Elméleti ismeretek megszerzése a témakörökben megjelölt összetevőkben.
A tananyag:Az informatikai biztonság alapfogalmai és problematikái. Biztonság, információbiztonság. Az információbiztonság összetevői. Az informatikai biztonságot tárgyaló nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok. Az informatikai rendszereket fenyegető veszélyforrások. A veszélyforrások csoportjai: fizikai, logikai, szervezeti-szervezési és az életciklushoz kapcsolódó veszélyforrások. Az IT rendszer elemeihez kapcsolódó veszélyforrások. A védelmi módszerek szemlélete. Az informatikai rendszerek védelmét biztosító módszerek. Az információbiztonság tervezése. Kockázatelemzés. Informatikai katasztrófa terv (Disaster Recovery Plan – DRP). Működésfolytonossági terv (Business Continuity Plan – BCP), Működésfolytonosság menedzsment (Business Continuity Management – BCM), preventív és reaktív megközelítés. Az informatikai biztonság ellenőrzése, biztonsági audit. IT üzemeltetési alapfogalmak. Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások. Az informatika mint szolgáltatás. IT Infrastructure Library. ITIL. Tipikus informatikai alkalmazások, rendszerek.
Konzultáció témaköreAlkalomÓra
Alapfogalmak, az IT biztonság problémái.
Nemzetközi és hazai ajánlások és szabványok.
Az IT rendszerek fenyegetettsége.
15
Az IT rendszerek védelme.25
Az IT biztonság tervezése.
A biztonság ellenőrzése: a biztonsági audit.
BCP, DRP.
35
Az informatika mint szolgáltatás.
IT üzemeltetési alapfogalmak.
Az informatikai rendszerek üzemeltetését támogató nemzetközi ajánlások.
45
Félévközi követelmények

Az aláírás megszerzésnek feltétele, részvétel az órákon a TVSZ előírásai szerint.

A pótlás módja: nincs.

Vizsga módja

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban.

A vizsgadolgozat értékelése:

Százalék

Vizsgajegy

85 - 100

jeles (5)

70 – 84

jó (4)

55 – 69

közepes (3)

40 – 54

elégséges (2)

0 - 39

elégtelen (1)


Kötelező irodalom: Dr. Beinschróth József: Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága 1-7 rész, Moodle-ban elérhető elektronikus oktatási anyagAz informatikai biztonság kézikönyve, szerkesztő: Muha Lajos, Verlag Dashöfer Szakkiadó, 2000. (folyamatosan aktualizált kiadvány)
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: