Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Híradástechnika I. laboratórium (KHEHI2TBNE)

Tantárgykód: KHEHI2TBNEKredit: 2
Angol cím: Communication technics I. laboratory
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Híradástechnikai Intézet
Heti óraszámElmélet: 0
Gyakorlat: 0Labormérés: 2
Tárgy teljesítésének feltétele: Évközi jegy
Oktatási cél:Az oktatás célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket és áttekintést kapjanak a híradástechnika tudományterületéről. A tantárgy megalapozza a Híradástechnika II és
Híradástechnika III tantárgyakat.
A tananyag:(mérési beosztás szerint)
Labormérés témaköreAlkalomÓra
Analóg modulációk vizsgálata (AM és FM).13
Digitális modulációk vizsgálata (ASK, FSK, PSK és QAM).23
Rezgőkristályok és kerámiaszűrők átvitele.33
Pótlás (HW).43
Bevezetés a Matlab® használatába.53
Modulációk áttekintése Matlab® szimulációval.63
Képfeldolgozási feladatok Matlabbal.73
Pótlás (ML).83
Beszámoló.94
Félévközi követelmények

A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért nem kap aláírást, letiltjuk, nem pótolhat.

A laboratóriumi gyakorlat teljesítése akkor tekinthető sikeresnek, ha minden mérés elvégzése megtörtént és azok eredménye külön-külön elérte az elégséges szintet.

Az órai munka, valamint a leadott mérési jegyzőkönyv alapján a mérésvezető oktató az elért eredményt értékeli

Egyéb: A zárthelyin és a vizsgán semmilyen elektronikus segédeszköz (számológép, mobiltelefon, okosóra stb.) nem használható.

A pótlás módja: Pótmérés

Kötelező irodalom: Bevezetés a Matlab használatába - Híradástechnika és jelfeldolgozásHíradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy.- Wührl T.,Híradástechnika I. (OE-KVK-2090, Lukács Gy.- Wührl T.,
Ajánlott irodalom:
Utolsó módosítás: