Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Záróvizsga eljárási rend 2020


Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

 

Záróvizsga tájékoztató

 

 

A veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletek következményeként kiadott 4/2020. (V. 18.) Rektori Utasításban foglaltaknak eleget téve a Kar az alábbi záróvizsga eljárási rendet dolgozta ki.

A záróvizsgákat 2020. július 6. és július 15. között szervezzük meg, de intézeti hatáskörbe tartozik a pontos időpont, sorrend kijelölése, és erről a záróvizsgára jelentkező Hallgatók értesítése.

4/2020. (V. 18.) Rektori Utasításban foglaltaknak megfelelően a záróvizsgára on-line vizsgáztatási rendszerben, a Microsoft Teams-ben kerül sor. A bizottság összetételéről az utasítás pontosan rendelkezik, annak betartása az intézetek felelőssége. A TVSZ 57. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésektől a veszélyhelyzet idején el lehet térni, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen. Ez mellett, legalább két hallgatónak jelen (bejelentkezve) kell lennie minden záróvizsgázó esetében, kivéve a titkos szakdolgozat védésénél. A titkosított dolgozatosokat a nap elejére és végére osztják be az intézetek.

Ennek biztosítására az első két vizsgázó egyszerre kerül on-line behívásra. Ezek után az előző és a következő hallgató is on-line marad, tehát egyszerre három hallgató van jelen. Az utolsó hallgató vizsgája esetén az előzőleg (utolsó előttiként) vizsgázó hallgató marad bejelentkezve.

Egy hallgató vizsga időtartama kb. 30 perc. Ennek megfelelően a hallgatókat kb. 30 perces időközönként hívjuk be. kb. 5 hallgató után szünetet lehet beiktatni, erről az intézetektől kapott beosztás tér ki.

A hallgató köteles a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítani, valamint a záróvizsga bizottság kérésére magát személyi azonosító okmány felmutatásával igazolni. A vizsgán a hallgató számára a kamera és a teljes képernyő használat kötelező, valamint a vizsgakörnyezet megmutatása kérhető.

 

Részletes leírás az MSTeams program használatáról a következő linken érhető el:

https://kvk.uni-obuda.hu/sites/default/files/microsoft-teams-rovid-utmutato.pdf

 

Záróvizsga menetrendje egységesen a következőképpen alakul:

1) Technikai feltételek ellenőrzése minden Hallgatónál; azaz működő kamera és mikrofon, internetkapcsolat, egyedül foglal helyet egy szobában/teremben, stb.

2) Fényképes igazolvány felmutatásával személyi azonosítás.

3) A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket.

4) Következik a hallgatók vizsgáztatása. (A vizsgázó hallgatón kívül az előző és a következő vizsgázó hallgatónak is online kell maradni, a többieknek ez nem kötelező, de lehetséges. Kivétel a titkos szakdolgozat védése, de a védés után a tantárgyi vizsgán már bent kell lenni a megfigyelő hallgatónak!)

5) A soron következő hallgató vizsgázik

a) Szakdolgozat védés.

b) Sikeres védés után: Tételhúzás 1. tárgy.

c)Vizsga 1. tárgy

d) Tételhúzás 2. tárgy

e) Vizsga 2. tárgy

6) Következő hallgató behívása, a vizsgát tett hallgató bent marad

7) Ha még van hallgató folytatás az 5) ponttól

8) A záróvizsgák végén a jegyzőkönyvek véglegesítésének és az eredmények rögzítésének idejére a Bizottság tagjai egy, a Hallgatók elől rejtett csatornára vonulnak át, majd eredményt hirdetnek.

Az intézetek által meghatározott sorrendben és időpontban következnek a Hallgatók.

Technikai probléma esetén az intézeti adminisztrációt kell hívni telefonon, ezt a számot szintén ismertetni kell a Hallgatókkal.

A záróvizsgáról az intézet kép- és hangfelvételt készít, melyet a rektori utasításnak megfelelően legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tárol.

A szakdolgozat prezentációra 7 perc, a záródolgozattal kapcsolatos kérdések megválaszolására 3-5 perc áll rendelkezésre.

Amennyiben a szakdolgozat védés sikeres, a hallgató tételt „húzhat”. A vizsgáztató vagy a jegyző a kérdéseket tartalmazó kartonokat az asztalon láthatóvá teszi. A hallgató egyértelműen jelzi, hogy melyik kartont kéri. Ezután az oktató vagy a jegyző felolvassa a kérdést, és a kamera elé helyezi.

Figyelem! A tételekre maximum 1-2 perc felkészülési időt biztosítunk!

Amennyiben a vizsga technikai ok miatt félbeszakad, a jegyző haladéktalanul köteles megpróbálni telefonon a kapcsolatot felvenni a vizsgázóval. Amennyiben a hiba elhárítható, úgy az aznapi vizsgák befejeződése után, a záróvizsga végén a hallgató újból megpróbálja a vizsgát (Amennyiben már húzott tételt, de a feleletét nem fejezte be, új tételt kell húznia!). Amennyiben volt értékelhető vizsga teljesítmény, úgy azt a bizottság figyelembe veszi. Amennyiben a vizsga közben másodszorra is megszakad a kapcsolat a vizsga azon a napon már nem folytatható. Ez vis maior helyzetként kezelendő.

Vis maior helyzet felmerülése esetén a Kar Dékánja jogosult és köteles intézkedni.

A záróvizsga előtti on-line konzultáció időpontjáról az intézetek adnak információt. Ezt szintén a Microsoft Teams-ben szervezzük, így ez egy technikai teszt is egyben. A prezentációkat a záróvizsga csoportokba a Hallgatóknak fel kell tölteniük a záróvizsga előtt 4 nappal, hogy azok biztosan elérhetőek legyenek a vizsga során. A feltöltés alól kivétel a titkosított dolgozatok prezentációja.

Amennyiben egy Hallgató nem rendelkezik egyetemi „Teams” eléréssel haladéktalanul jelezze ezt email-ben az érintett intézet Kollégájának, aki a szakdolgozatokat is kezeli.

Amennyiben a Hallgató nem tudja biztosítani a záróvizsga lebonyolításához szükséges feltételeket, azonnal jelezze azt az érintett intézetnél.

Budapest, 2020. 05. 29.                                                                                               Csikósné Dr. Pap Andrea Edit sk.

                                                                                                      oktatási dékánhleyettes

                                                                                            Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

                                                                                                           Óbudai Egyetem