Get Adobe Flash player

Általános információk

VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERSZAK TANTERVE

1. Képzési cél:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a villamos szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek a specializációnak megfelelő rendszerek tervezésére, fejlesztésére, működtetésére és integrálására, a szakterületen kutatás-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A mesterképzési szakon, "Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek" specializáción végzettek alkalmasak:

 • a hálózatirányítási és felügyeleti rendszerek tervezésére, működtetésére,
 • üzleti, tervezési, szervezési, ellenőrzési döntések meghozatalára, a problémamegoldó technikák felhasználására, az infrastruktúra hálózatok kockázati tényezőinek megállapítására, a veszélyt elkerülő tervek kidolgozására,
 • ipari hálózat felügyeleti rendszerek működéselemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára, tervezésére,
 • helytálló vélemény megfogalmazására, döntés-hozásra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására,
 • ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek hatékony üzemeltetésének tervezésére,
 • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésére,
 • komplex ipari hálózat felügyeleti rendszerek fejlesztésére, az elektronika-, hírközlés,- és információ technológia eszközeinek készségszintű használatára,
 • ipari felügyeleti rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
 • üzletmenet-folytonossági tervek és katasztrófa-helyreállítási tervek készítésére,
 • szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel, ipari partnerekkel.

A mesterképzési szakon, "Villamosenergia-átalakítók, - tárolók és irányítástechnika" specializáción végzettek alkalmasak:

 • villamosenergia-átalakító és tároló rendszerek üzemeltetésére, működtetésére,
 • villamos energetika beágyazott rendszereinek tervezésére,
 • villamosenergia-átalakító és tároló rendszerek tervezésére, működéselemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára,
 • helytálló vélemény megfogalmazására, döntés-hozásra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására,
 • villamosenergia-átalakító és tároló rendszerek hatékony üzemeltetésének tervezésére,
 • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésére,
 • komplex villamosenergia-átalakító és tároló rendszerek fejlesztésére, az elektronika-, és információ technológia eszközeinek készségszintű használatára,
 • villamosenergia-átalakító és tároló rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
 • üzletmenet-folytonossági tervek és katasztrófa-helyreállítási tervek készítésére,
 • szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel, ipari partnerekkel.

2. Képzési idő:

 • nappali tagozaton 4 félév, összesen 1288 óra
 • levelező tagozaton 4 félév, összesen 412 óra

3. Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

4. Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister,master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles villamosmérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Electrical Engineer

5. A képzés főbb területei:

  Kredit pont
Természettudományos alapismeretek (20-30 kredit) 21 (22)
Gazdasági és humán ismeretek (10-15 kredit) 12
Szakmai törzsanyag (15-30 kredit) 30 (29)
Differenciált szakmai ismeretek (20-30 kredit) 21
Szabadon választható tárgy (min. kredit) 6
Diplomamunka (30 kredit) 30
Összesen: 120

6. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét.

7. Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint meghatározott idegen nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8. A képzés formái:

a) Nappali
b) Levelező

9. Az ismeretek ellenőrzése:

a) Évközi jegy
b) Vizsga
c) Záróvizsga

10. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése

b) A bíráló által elfogadott diplomamunka

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letételének kivételével - teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

11. A záróvizsga részei:

A záróvizsga a diplomamunka védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

12. A záróvizsga eredménye:

A diplomamunka és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő - súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

13. Oklevél kiadásának feltétele:

 • Sikeres záróvizsga
 • Nyelvi követelmény teljesítése

14. Választható specializációk:

 • Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek
 • Villamosenergia-átalakítók, - tárolók és irányítástechnika

15. Hatálybalépés ideje: 2014. szeptember 1.

Budapest, 2014. június 16.

Prof. Dr. Vajda István
dékán