Get Adobe Flash player

Általános információk

VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK TANTERVE

1. Képzési cél:

Villamosmérnökök képzése, akik rendelkeznek a szak gyakorlati műveléséhez szükséges általános műveltséggel, műszaki intelligenciával, természettudományi, humán és gazdasági, műszaki alapismeretekkel, valamint a korszerű ipar igényeinek megfelelő magas szintű szakismeretekkel. A szakon belül egy szűkebb szakmai területen (ezt nevezzük specializációnak) elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában alkalmasak a végzettek az alkotó mérnöki munkára. A villamosmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a (mikro)elektronika, az infokommunikációs technológiák, a mérés- és műszertechnika, az automatizálás, a villamosenergetika valamint a számítástechnika területén

 • berendezéseket, rendszereket terveznek,
 • ezek gyártásában bemérő, minősítő, ellenőrző feladatköröket látnak el,
 • részt vesznek üzembe-helyezésükben, üzemeltetésükben, illetve
 • szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

2. Képzési idő:

- nappali tagozaton
(testnevelés és nyelvi óra nélkül)
7 félév, összesen 2324 óra
- levelező tagozaton 7 félév összesen 844 óra
- távoktatási tagozaton 8 félév összesen 580 óra

3. Megszerzendő kreditek száma: 210 kredit

4. Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: villamosmérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Electrical Engineer

5. A képzés főbb területei:

 

Kredit pont

Természettudományos alapismeretek (40-50 kredit)

40

Gazdasági és humán ismeretek (16-30 kredit)

16

Szakmai törzsanyag

(70-103 kredit)

70

Differenciált szakmai ismeretek (48-56 kredit)

szakirányú közös ismeretek

szakirányban választható modul ismeretek

 

30

29

Szabadon választható tárgy (10 kredit)

10

Szakdolgozat (15 kredit)

15

Összesen:

210

6. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét.

7. Testnevelés:

A nappali szakon kritérium tárgy, mely a 2. és 3. félévben kerül meghirdetésre heti 2 órában.

8. Nyelvi követelmények:

a) A végbizonyítvány megszerzésének feltétele:
Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak kritérium tárgyként fel kell vennie két, az egyetem által meghirdetett angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell az arra előírt számonkérést.
Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

b) Az oklevél kiadásának feltétele:
Az alapfokozat megszerzéséhez idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az egyetem az angol, német, spanyol, olasz, francia, portugál, orosz nyelvek valamelyikéből letett nyelvvizsgát fogadja el.

9. A képzés formái:

a) Nappali
b) Levelező
c) Távoktatás

10. Az ismeretek ellenőrzése:

a) Évközi jegy
b) Vizsga
c) Záróvizsga

11. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
b) A bíráló által elfogadott szakdolgozat

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvi követelmény teljesítése, a szakdolgozat elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.

12. A záróvizsga részei:

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letennie.

13. A záróvizsga eredménye:

A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő - súlyozott átlaga az alábbiak szerint:

Z =(SZD + Z1+Z2+…+Zm)/(1+m).

14. Oklevél kiadásának feltétele:

 • Sikeres záróvizsga
 • Nyelvi követelmény teljesítése

15. Kooperatív képzés lehetősége:

A kooperatív képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő (egy vagy két féléves) gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók - a képzési célban megfogalmazottak szerint - szakmai gyakorlatot szerezzenek.

16. Választható specializációk:

 • Automatizálási,
 • Infokommunikációs technológiák,
 • Információ-technológiai rendszerek,
 • Mikroelektronika és technológia,
 • Műszer-automatika,
 • Villamos-energetika

17. Hatálybalépés ideje: 2014. szeptember 1.

Budapest, 2014. június 16.

Prof. Dr. Vajda István
dékán